مطالب روان شناسي و مشاوره

هر كه هستيد و هر كجازندگي ميكنيد، آرامش را به زندگي خويش دعوت كنيد وآن را در ذهن خود جايگزين سازيد.اگر كلام و رفتار شما قرين آرامش باشد، بدون شك اين ويژگي به دنياي اطراف شما نيز سرايت خواهد كرد. بخاطر داشته باشيد براي رسيدن به اين وضعيت، لازم است برخي قابليتهاي ويژه را در خود پرورش دهيد و شرايط خاصي را در زندگي خويش ايجاد نمائيد. رعايت نكات زير مقدماتي است كه به شما كمك ميكند در اين مسير گام برداريد:

ياد بگيريد كه گاه مسايل رارها سازيد. بدين معنا كه به هر مسئله اي دائما گره نخوريد. وقتي هميشه و همه جا در فكرمسايل خود هستيد و به مرورآنها ميپردازيد، در واقع هميشه بار اضافه اي را با خودحمل ميكنيد كه اين خود سبب ايجاد اضطراب واسترس در شما ميگردد. بياموزيد كه با يك ذهن رها وآزاد زندگي كنيد. اين امر به شما كمك ميكند كه به هرمحرك كوچك و يا مانع جزئي آشفته نشويد.

به خود و خداي خود ايمان داشته باشيد. اگر به خود و خداي خود ايمان داشته باشيد، به راحتي ازعهده مشكلات زندگي برخواهيد آمد و ثابت قدم و مطمئن در راه رسيدن به اهداف خود گام خواهيدبرداشت.

مثبت انديش باشيد. اگر ديدگاه مثبت انديشي نداشته باشيد، همه چيز ميتواند بيفايده و بي ثمرباشد. داشتن نگرش مثبت واميد، بهترين سلاح در مقابل ترس و اضطراب است. نسبت به انتظارات وبرنامه ريزيهاي خود واقعبين ومنطقي باشيد. توانائيهاي خود را درموقعيتهاي خاص بشناسيد .هر چقدر نگرش شما نسبت به مسايل زندگي منطقي تر باشد، به آرامش بيشتري دست خواهيد يافت.


نسبت به انسانها، عشق بي قيد و شرط خود را نثار كنيد. شما ميتوانيد از دوستان، هم اتاقيها وهمكلاسيهاي خود شروع كنيد. ياد بگيريد كه آنها را بدون قيد و شرط دوست بداريد، در مقابل ضعفهاي آنها صبور باشيد و خطاها و اهمال كاريهايشان را ببخشيد. هر چقدر نسبت به ديگران بخشش بيشتري داشته باشيد احساس شادي و خرسندي بيشتر را تجربه خواهيد كرد.

معناي فداكاري را لمس كنيد. دست بخشش داشته باشيد ولي انتظار بازگشت نداشته باشيد. ديگران را به شيوه خودشان خوشحال كنيد. به نيازمند كمك كنيد. براي آنهايي كه خواهان ياري گرفتن از شما هستند پشت و پناه باشيد و بدون آنكه منتي بر آنها نهيد تكيه گاهشان باشيد، هر چقدر بيشتر ببخشائيد. از الزامات و قيد و بندها بيشتر رها خواهيد شد.

افكار خود را بازسازي كنيد. در افكار و عقايد خويش نسبت به شخص خود، بازنگري كنيد. بياموزيد در مقابل خويشتن صبور باشيد و ارزشها، استعدادها و مهارتهاي خود را ارج نهيد. خود را بدون هيچ قيد وشرطي دوست بداريد. هر گونه ترس و ترديد غيرمنطقي كه در مورد خود داريد، كنار بگذاريد. اگر ديدگاه مثبت و سالمي را درمورد خود داشته باشيد ياد خواهيد گرفت كه خود را بدون قيد و شرط قبول داشته باشيد.

+ نوشته شده در  یکشنبه ششم بهمن 1392ساعت 12:51  توسط نيك نفس  |